VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LIVUA s. r. o.

 OBSAH

1 Identifikační a kontaktní údaje společnosti

2 Úvodní ustanovení

3 Definice

4 Postup vytváření objednávky a uzavření smlouvy

5 Storno objednávky

5.1 Storno objednávky ze strany kupujícího

5.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího

6 Cena zboží

7 Platební podmínky

8 Poplatky za přepravu, balné a dodací podmínky

9 Výhrada vlastnictví

10 Odstoupení od smlouvy

10.1 POUČENÍ O uplatnění práva SPOTŘEBITELŮ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.2 Kdy kupující nemůže odstoupit od smlouvy

10.3 Informace o případné povinnosti spotřebitele uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění

10.4 Výslovný souhlas se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

11 Reklamační řád a záruční podmínky

12 Informace o alternativním řešení sporů

13 Informace o postupech uplatňování stížností a podnětů spotřebitelů

14 Ochrana osobních údajů

15 Závěrečná ustanovení

 

1. Identifikační a kontaktní údaje společnosti

 

1.1 Prodávající:

Obchodní jméno: LIVUA s. r. o.

Právní forma Společnost s ručením omezeným

Adresa: Obchodná 14, Bratislava, PSČ: 811 06, Slovensko

IČO: 46 361 481

DIČ: 2023343993

IČ DPH: SK2023343993

Zapsaná v: obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č .: 76049 / B

Zastoupená: jednatelem: Ing. arch. Dana Votavová

(Dále jako "prodávající")

 

Odpovědný vedoucí: Ing. arch. dana Votavová

Kontakt: dadoo@dadoo.sk

 

1.2 Kontaktní údaje:

Telefonní číslo: +421 907 861 820

E-mail: dadoo@dadoo.sk

 

1.3 Adresa, na které může kupující uplatnit reklamaci, podat stížnost nebo jiný podnět:

 

LIVUA s. r. o.

Obchodná 14, Bratislava, PSČ: 811 06

Slovenská republika

PRO Výměnu / vrácení zboží slouží od 1.4.2020 následující P.O.BOX. - 81227, 81106 Bratislava, Slovensko

 

1.4 Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Ústecký kraj

Prievozská 32, 820 07 Bratislava

P.O. Box: 5

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

 

2. Úvodní ustanovení

 

2.1 Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP") je jasně a srozumitelně informovat kupujícího a poskytnout mu všechny potřebné informace před uzavřením smluvního vztahu a zároveň ho poučit o právu na odstoupení od smlouvy a o reklamačním řádu.

 

2.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího prostřednictvím elektronického obchodu www.dadoo.sk.

 

2.3 V případě uzavření spotřebitelské smlouvy ve smyslu ustanovení § 52 a násl. Občanského zákoníku, uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku, se smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí především ve smyslu zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodních prostor prodávajícího a o změně některých zákonů, občanským zákoníkem a zákonem č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Definice

 

3.1 Provozovatelem elektronického / internetového obchodu (e-shopu) je obchodní společnost LIVUA s. r. o. se sídlem: Obchodná 14, Bratislava, PSČ: 811 06, Slovensko, IČ: 46 361 481.

 

3.2 Prodávajícím je obchodní společnost LIVUA s. r. o. se sídlem: Obchodná 14, Bratislava, PSČ: 811 06, IČ: 46 361 481.

 

3.3 Kupujícím (objednatelem) se rozumí spotřebitel - fyzická osoba nepodnikatel, která odeslala elektronickou objednávku, zpracovanou prostřednictvím elektronického systému obchodu www.dadoo.sk. a jejíž koupené zboží nebo poskytnuté služby neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo která nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

3.4 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží nebo služby z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný elektronickým systémem obchodu.

3.5 Smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího s využitím webového sídla, elektronické pošty nebo telefonu.

 

3.6 Smlouvou, jejímž předmětem je prodej zboží se pro účely těchto VOP rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá věc za úplatu, zejména kupní smlouva a smlouva o dílo nebo smlouva, jejímž předmětem je prodej zboží i poskytnutí služby.

 

4. Postup vytváření objednávky a uzavření smlouvy

 

4.1 Kupující si může přes e-shop objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko "KOUPIT". V případě, že proces výběru zboží kupující ukončil, klikne na tlačítko "ZAPLATIT". Jinak je oprávněn vrátit se k procesu výběru zboží kliknutím na tlačítko "POKRAČOVAT V NÁKUPU".

 

4.2 Dalším krokem při objednávání zboží je PŘIHLÁŠENÍ SA registrovaného kupujícího zadáním jeho E-mailové adresy a hesla. V případě, že kupující není registrován v systému e-shopu, bude mu umožněno vytvořit si nový účet zadáním své e-mailové adresy a následně vyplní formulář poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, heslo, adresa, datum narození, telefonický kontakt, které potvrdí tlačítkem "REGISTROVAT".

 

4.3 Krok ADRESA slouží k tomu, aby kupující určil adresu pro doručení zboží.

 

4.4 Krok DORUČENÍ slouží k tomu, aby si kupující zvolil způsob dourčenia zboží v souladu s bodem 8 těchto VOP. Součástí tohoto kroku je možnost kupujícího důkladně se seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího, jejichž prostřednictvím prodávající ještě před uzavřením smlouvy informuje kupujícího o podmínkách smlouvy na dálku a oznamuje mu všechny potřebné a zákonem vyžadované informace. Následně kupující zaškrtne políčko "Obeznámil jsem se s obchodními podmínkami".

 

4.5 Krok PLATBA slouží k tomu, aby si kupující zvolil způsob platby za zboží v souladu s bodem 7 těchto VOP.

 

4.6 Pro odeslání závazné objednávky je nutné, aby kupující stiskl tlačítko s názvem "Objednávka s povinností platby", čímž kupující výslovně potvrzuje, že byl seznámen, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu, jakož i to, že byl seznámen se všeobecnými obchodními podmínkami.

 

4.7 Prodávající následně zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu Závazné potvrzení objednávky, které slouží jako potvrzení o uzavření smlouvy, přílohou kterého budou VOP a formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

4.8 Všechny přijaté objednávky jsou považovány za návrh smlouvy. Smlouva, jejímž předmětem je prodej zboží, vzniká až na základě závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, které bude zasláno kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu.

 

4.9Zmena obsahu objednávky se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva vzniká až novým závazným elektronickým potvrzením objednávky prodávajícím.

 

4.10 Z uvedené smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost dohodnutý zboží nebo službu kupujícímu řádně a včas dodat a kupujícímu povinnost dohodnutý zboží nebo službu převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

 

4.11 Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí včetně telefonického kontaktu zletilou osobou způsobilou na dané právní úkony.

 

5. Storno objednávky

 

5.1 Storno objednávky ze strany kupujícího

5.1.1 Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením prodávajícím.

 

5.1.2 Pro všechny ostatní případy stornování již potvrzené objednávky platí, že kupující je povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou takovým jednáním. Prodávající uplatní právo na náhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na zakázku", který bylo nutné zhotovit podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.

 

5.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího

5.2.1 Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v těchto případech:

       v případě objednávky, kterou nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.);
       klíčový materiál pro zhotovení zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena;
       v případě technické selhání, poruchy portálu e-shopu, v případě zjevné chyby v psaní a počtech a jiné zřejmé nesprávnosti;
       v případě vyprodání zásob;
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude okamžitě prostřednictvím E-mailu kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

6. Cena zboží

6.1 Cena zboží je konečná, včetně 20% DPH, uváděna jménem: EUR.

6.2 Slevy / Akce / Výhody

Slevy / Akce / Výhody platí v souladu s jejich podmínkami výlučně od a do uvedeného data dané slevy / akcie / výhody nebo do vyprodání zásob. Pokud není výslovně uvedeno jinak platí, že jednotlivé slevy / akcie / výhody nelze vzájemně kombinovat.

 6.3 Dárek

V případě, že jste ke zboží dostali dárek (bez jakékoliv platby, tj za 0, - eur) Případná reklamace se na dárek nevztahuje. Není to prodané zboží. Společnost LIVUA s.r.o. si ohledně dodání dárku vyhrazuje právo změn v baleních, variantách a barev, jakož i právo jeho dodání do vyčerpání zásob.

7. Platební podmínky

7.1 Za zboží a služby zakoupené v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:

Na území Slovenské republiky:

1 platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží), dodatečný poplatek pro dobírku je 1,50 eur. Platba na dobírku je možná pouze po vzájemné písemné nebo telefonické dohodě předem.

2 platba prostřednictvím platebního modulu CardPay

3 platba prostřednictvím služby PayPal

4 platba prostřednictvím internet bankingu Tatra banky

5 platbu na základě dárkového poukazu.

Na území České republiky:

1 platba prostřednictvím platebního modulu CardPay

2 platba prostřednictvím služby PayPal

 

Ostatní země:

1 platba prostřednictvím platebního modulu CardPay

2 platba prostřednictvím služby PayPal

3 platba převodem na účet IBAN: SK0411000000002927863273, BIC: TATRSKBX, Město: Bratislava, Majitel účtu: LIVUA s.r.o.

 

7.2 Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kupónu je uveden na něm.

 

7.3 Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v bodě 8 těchto VOP.

 

7.4 Prodávající může poskytnout kupujícímu slevu na základě Sphere karty. Pokud není výslovně uvedeno jinak, poskytované slevy nelze vzájemně kumulovat.

 

7.5 Pokud nebude splatná cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude splatná cena uhradenáv plné výši.

8. Poplatky za přepravu, balné a dodací podmínky

 

8.1 Společnost LIVUA s.r.o.si balné neúčtuje.

 

8.2 V rámci České republiky je dodání realizováno prostřednictvím zásilkové služby - SLOVAK PARCEL SERVICES, přičemž poplatek za přepravu je: 3,90 eur. Zásilka bude doručena nejpozději do 1-3 pracovních dnů ode dne odeslání zboží prodávajícím. Doručení při objednávce nad 50 eur s DPH je ZDARMA.

 

8.3 V rámci České republiky je dodání realizováno prostřednictvím zásilkové služby - EXPRESS ONE, přičemž poplatek za přepravu je: 5,00 eur. Zásilka bude doručena nejpozději do 1-3 pracovních dnů ode dne odeslání zboží prodávajícím.

 

8.4 V rámci Německé republiky je dodání realizováno prostřednictvím kurýra SPS. Poplatek za přepravu je: 6,50 eur. Zásilka bude kupujícímu doručena nejpozději do 3-5 pracovních dnů ode dne odeslání zboží Prodávajícím. Dodání zboží se může prodloužit v závislosti na připsání peněz na náš účet / při platbě převodem na účet /.

 

8.5 Dodací lhůty a termíny uvedené v objednávce (pokud nejsou stranami výslovně v objednávce dohodnuté jako fixní) se mohou po dohodě s kupujícím měnit, a to podle rozsahu a povahy dodávky (druh, počet nebo provedení dodávaných zboží). Prodávající vyvíjí maximální úsilí, aby v objednávce uvedené dodací lhůty a termíny byly dodrženy.

 

8.6 Pokud strany dodací lhůty v objednávce nedohodli, platí dodací lhůty a termíny přiměřené okolnostem.

 

8.7 V případě, že prodávající dodává kupujícímu zboží prostřednictvím zásilkové služby a není možné předem určit přesnou hodinu dodání, je v zájmu kupujícího vhodné jako dodací adresu označit v objednávce místo zaměstnání, případně osobu pověřenou kupujícím k převzetí zboží.

 

8.8 Prodávající, přepravní společnost nebo zásilková služba je oprávněna avizovat dodávku zboží kupujícímu e-mailem, sms zprávou nebo jinou vhodnou formou (např. Telefonicky). Kupující bere na vědomí, že za účelem plnění smlouvy prodávající poskytne tyto údaje kupujícího přepravní / spediční společnosti nebo doručovateli. Kupující je povinen být zastižení na jím uvedené adrese v čase oznámeného dodání zboží.

 

8.9 Pokud kurýrovi nepodaří zásilku úspěšně kupujícímu doručit na adresu uvedenou v objednávce (kde se v době dodání kupující nezdržoval), nechá kurýr oznámení o neúspěšném doručení, včetně telefonního kontaktu, za účelem možnosti sjednání dalšího možného termínu dodání zboží.

8.10 V případě, že i opakovaný pokus o doručení zboží bude neúspěšný, má prodávající vůči kupujícímu nárok na vyúčtování zvýšených výdajů spojených s opakováním doručování. Zákazník tak hradí v plné výši nároky spojené s doručením 2x (odeslání, vrácení) dle zvoleného způsobu doručení.

 

8.11 V případě prodloužení dodací lhůty z důvodu, že se klíčový materiál pro zhotovení zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena, nebo došlo k mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné události budeme o tomto obratem informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu , a to i s možností stornování objednávky, pokud se strany nedohodnou na jiném způsobu řešení.

  

8.12 Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu (doklad o koupi zboží) a formulář pro odstoupení od smlouvy. Každý výrobek je zřetelně označen údaji o výrobci, o materiálovém složení výrobku, o způsobu použití a údržby výrobku ao nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, o podmínkách uchovávání a skladování výrobku, v českém jazyce.

 

8.13 Pokud Vám zboží nebylo doručeno ani do 7 dnů po našem e-mailu, kontaktujte nás prosím. Bližší informace o Vašem balíku a možných důvodech nedoručení Vám po prověření následně poskytneme e-mailem.

 

8.14 V případě spotřebitelské kupní smlouvy jsme jako prodávající povinni splnit Vaši objednávku a doručit Vám zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí objednávky. Pokud objednané zboží nebo část výrobků z objednávky nelze dodat ve výše uvedené lhůtě, budeme Vás o této situaci informovat v co možná nejkratším čase a sdělíme Vám předpokládaný termín dodání nebo navrhneme dodání náhradního zboží. Pokud se nám zboží nepodaří zajistit ani v dodatečné lhůtě, máte právo od smlouvy odstoupit a v případě úhrady kupní ceny nebo její části Vám budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů na vámi určený bankovní účet.

 

9. Výhrada vlastnictví

 

9.1 Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až momentem zaplacení celé kupní ceny za předmět kupní smlouvy.

 

9.2 V případě uplatnění reklamace kupujícím pro zboží, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo vyřídit tuto reklamaci až v momentě úplného zaplacení kupní ceny k předmětu kupní smlouvy.

 

10. Odstoupení od smlouvy

 

10.1 POUČENÍ O uplatnění práva SPOTŘEBITELŮ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

10.1.1 Právo na odstoupení od smlouvy

 

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, nebo se zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně: když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, který byl dodán jako poslední.

V případě smlouvy o službách uplyne lhůta pro odstoupení od zmluvypo 14 dnech ode dne uzavření smlouvy.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením, dopisem / balíkem zaslaným poštou na adresu: P.O.BOX.81227, 811 06 Bratislava spolu s vráceným tovarm / zbožím na výměnu. Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám zaslali. Najdete ho také - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - vrácení zboží, resp. VÝMĚNA ZBOŽÍ

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

10.1.2 Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

 

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

 

Zašlete nám zboží na naši fakturační adresu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Zboží doporučujeme zaslat doporučeně a případně pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou naší společností přebírány ani akceptovány. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty.

 Tímto Vás informujeme, že pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, přímé náklady na vrácení zboží Ponesete.

Informace o odpovědnosti kupujícího za škodu vzniklou na vráceném zboží: "Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží."

Formulář: ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - vráCENÍ ZBOŽÍ, resp. VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě smlouvy o službách: "Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, máte povinnost uhradit nám cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne, kdy jste nám oznámili Vaše rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.".

 

10.2 Kdy kupující nemůže odstoupit od smlouvy

10.2.1 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je např .:

       prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího,
       provedení naléhavých oprav, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího,
       prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
       ostatní případy jsou uvedeny v § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014. CFU
 

10.2.2 Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí si strany všechny vzájemně přijatá plnění. Proto pokud dojde k uplatnění tohoto práva, kupující je povinen dodržet následující podmínky k vrácenému zboží:

      vrácené zboží nesmí jevit známky používání, možné je pouze jeho vyzkoušení
      vrácené zboží musí být nepoškozené
      vrácené zboží musí být kompletní (včetně úplné dokumentace)
      zboží zašlete spolu s dokladem o koupi - fakturu.
 

10.2.3 Vámi vrácené zboží doporučujeme zaslat doporučeně, případně pojistit, jelikož neručíme za jeho možnou ztrátu na cestě k nám ze strany třetího subjektu. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány!

 

10.2.4 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.

 

10.2.5 Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit všechny platby a náhrady, a to ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

 

10.3 Informace o případné povinnosti spotřebitele uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění

 

10.3.1 V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy o službách, je povinen uhradit prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, pokud před zahájením poskytování služeb udělil spotřebitel prodávajícímu výslovný souhlas.

 

10.4 Výslovný souhlas se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

 

10.4.1Predávajúci tímto poučuje kupujícího o tom, že udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, po úplném poskytnutí služby, kupující (spotřebitel) ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 

10.4.2Kupujúci (spotřebitel) bere na vědomí a souhlasí s tím, že stiskem tlačítka "Objednávka s povinností platby" uděluje prodávajícímu výslovný souhlas k zahájení služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a zároveň prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že udělením souhlasu ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy.

 

11. Reklamační řád a záruční podmínky

 

11.1 Přestože se naše společnost snaží dělat naši práci co nejlépe a nabízet Vám perfektní služby, může se stát, že něco není tak, jak by mělo být. K zajištění rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací slouží tento reklamační řád.

 

11.2 Odpovědnost za vady prodaného zboží

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujúcim.Pri zboží prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající také odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 

Kupující je povinen vytknout vady zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost zboží prohlédnout. Kupující je povinen si při převzetí zboží, zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost dodaného zboží a příslušných dokladů (daňový doklad - faktura).

 

Pokud se zboží doručuje kurýrní službou nebo poštou je kupující povinen na místě převzetí zkontrolovat, zda je poškozený obal zásilky. V případě poškozeného obalu zásilky a podezření, že zboží může být stejně poškozen, kupující sepište přímo s řidičem přepravní společnosti protokol o zjištěných vadách např. pro poškození obalu zboží, mechanické poškození zboží, nebo nekompletnost zásilky.

Kupující zároveň poškození zboží oznámí prodávajícímu formou e-mailu nebo jiným vhodným způsobem bez zbytečného odkladu: 12 hodin od dodání zboží. Na dodatečné nahlášení mechanických poškození zjistitelných při převzetí zboží nelze brát zřetel a tyto nebudou uznány.

 

Při osobním odběru zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat a zjištěné zjevné vady týkající se mechanického poškození zboží nebo jeho obalu, množství dodaného zboží, kompletnosti dokladů, příp. jiné zjevné vady reklamovat ihned.

 

11.3 Záruční doba

Záruční doba na zboží nebo službu zakoupenou kupujícím - fyzickou osobou v internetovém obchodě www.dadoo.sk je 24 měsíců podle ustanovení občanského zákoníku.

Záruční doba na zboží zakoupené kupujícím - právnickou osobou v internetovém obchodě www. dadoo.sk je 12 měsíců podle ustanovení Obchodního zákoníku.

Záruční doby začínají běžet od převzetí zboží kupujícím, t.j.dňom převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně.

 

11.4 Zánik práv

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době. Kupující proto může uplatnit reklamaci pouze v záruční době.

 

11.5 Právo na uplatnění reklamace

Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má vadu, tj nemá požadované, případně právními předpisy stanovené vlastnosti, resp. není v běžné kvalitě, má právo tuto vadu reklamovat.

Kupující je povinen vytknout vady zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil a dále nesmí zboží používat s ohledem na charakter vady.

 

11.6 Kde lze reklamaci uplatnit

Kupující může uplatnit reklamaci nebo provedení záručních oprav písemně na adrese: LIVUA s. r. o.Obchodná 14, Bratislava, PSČ: 811 06 zasláním reklamovaného zboží a uvedením vady zboží. Zboží, které reklamujete by neměl být špinavý a nehygienické. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu). Zboží doporučujeme zaslat doporučeně a případně pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou naší společností přebírány ani akceptovány.

 

11.7 Co lze reklamovat

Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího. Ke každému zboží je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi), která slouží zároveň jako záruční doklad.

 

11.8 Reklamaci nelze uplatnit na vady výrobku způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením ze strany kupujícího. Nesprávným používáním se rozumí nesprávné zacházení s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k čištění, praní, sušení, žehlení, skladování a používání pro jiný účel než byl určen. Výrobek nesmí být mechanicky poškozen, přičemž mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku na určený účel. Výrobek není možné reklamovat pro fleky, skvrny a jiné ušpinění zboží, které vznikly po převzetí zboží. Výrobek nesmí být poškozen jeho nadměrným zatěžováním nebo zanedbáním péče o jeho údržbu. Reklamaci nelze uplatnit ani na vady vzniklé běžným používáním a opotřebením výrobku.

 

11.9 Poučení o právech kupujícího

Pokud kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží, je prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba povinna poučit kupujícího o jeho právech podle občanského zákoníku v následujícím rozsahu:

 

Poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby podle obecného předpisu

      622 občanského zákoníku
       Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
      Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.
      Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
 

      623 občanského zákoníku
       Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
       Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

11.10 Právo volby kupujícího

Kupující má právo volby, které z výše uvedených práv si uplatní.

 

11.11 Určit způsob vyřízení reklamace

Na základě rozhodnutí kupujícího, které z výše uvedených práv si uplatní, je prodávající (nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba) povinen určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) z.č.250 / 2007 Sb. ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tyto způsoby vyřízení reklamace jsou: předání opraveného výrobku, výměna výrobku, vrácení kupní ceny výrobku, vyplacení přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

 

11.12 Vybavení reklamace

Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. Vybavením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody podle zvláštního předpisu.

 

11.13 Potvrzení o uplatnění reklamace

Prodávající při uplatnění reklamace vydá kupujícímu potvrzení. Pokud není možné potvrzení dodat ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

 

11.14 Doklad ovybavení reklamace

Prodávající o vyřízení reklamace vydá a doručí kupujícímu písemný doklad nejpozději do 30 dnů

ode dne uplatnění reklamace.

11.15 Evidence reklamací

Prodávající vede evidenci o reklamacích a na požádání orgánu dozoru ji zpřístupní k nahlédnutí. Evidence o reklamaci obsahuje údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace.

12. Informace o alternativním řešení sporů

Vážený kupující, v souladu se zákonem č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů Vás tímto informujeme, že jako spotřebitel máte právo obrátit se na naši společnost s žádostí o nápravu, pokud nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci nebo pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva.

Identifikační a kontaktní údaje naší společnosti jsou:

Obchodní jméno: LIVUA s. r. o.

Právní forma Společnost s ručením omezeným

Adresa: Obchodná 14, Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 46 361 481

DIČ: 2023343993 IČ DPH: SK2023343993

Zapsaná v: obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č .: 76049 / B

Zastoupená: jednatelem: Ing. arch. Dana Votavová

 

Odpovědný vedoucí: Ing. arch. Dana Votavová

 

12.1. Kontaktní údaje:

Telefonní číslo: +421 907 861 820

E-mail: dadoo@dadoo.sk

(Dále jako společnost nebo jako "prodávající").

Pokud naše společnost na Vaši žádost o nápravu odpověděla zamítavě nebo na ni neodpověděla do 30 dnů ode dne jejího odeslání, máte právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu. Návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen "návrh") je třeba podat příslušnému subjektu alternativního řešení sporů, kterým je Slovenská obchodní inspekce nebo jiné právnické osoby zapsané v seznamu Ministerstva hospodářství SR. Jako spotřebitel máte právo volby, kterému z nich uvedený návrh podáte. Seznam je dostupný na stránce http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/

Návrh můžete podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Na podání návrhu můžete využít formulář, jehož vzor je uveden v příloze a obsahuje zákonem předepsané náležitosti.

Platforma pro podávání alternativního řešení sporů, jejímž prostřednictvím může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zároveň jste oprávněn použít platformu řešení sporů online, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kde vyplníte elektronický formulář stížnost na obchodníka.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel t.j. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, jehož hodnota přesahuje 20 eur. Subjekt alternativního řešení sporů může od Vás za zahájení řešení sporu požadovat úhradu poplatku do výšky 5 eur včetně DPH. Výsledkem řízení o alternativním řešení sporu by měla být dohoda prodejce a spotřebitele o smírném vyřešení jejich sporu. Avšak ani závaznost takové dohody nebrání stranám, aby svůj spor následně řešily soudní cestou.

13. Informace o postupech uplatňování stížností a podnětů spotřebitelů

 

13.1 V případě podání Vašeho návrhu, připomínky, stížnosti nebo podnětu se budeme těmito neprodleně zabývat s přihlédnutím k jejich závažnosti a naléhavosti, a po odborném přezkoumání a posouzení Vám zašleme informaci o výsledku. Na komunikaci s námi můžete využít e-mailové kontakty: dadoo@dadoo.sk; info@lepetittomworld.com

 

14. Ochrana osobních údajů

 

14.1 Naše společnost si uvedomujme, že v souvislosti s provozováním E-shopu dochází ke zpracovávání osobních údajů a proto se snažíme dodržovat všechny zákonném požadovaná opatření, aby byla zajištěna jejich náležitá ochrana a bezpečnost. Za tímto účelem máme v souladu GDPR - NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES, jakož i se zákonem č.18 / 2018 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů přijaté a zdokumentované vhodná technická a organizační opatření. Zároveň bychom Vás jako dotčenou osobu chtěli informovat o podmínkách zpracování Vašich osobních údajů.

 

14.2 Provozovatelem informačních systémů osobních údajů je:

Obchodní jméno: LIVUA s. r. o.

Adresa: Obchodná 14, Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 46 361 481

Zapsaná v: obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č .: 76049 / B

Zastoupená: jednatelem: Ing. arch. Dana Votavová

Kontaktní údaje:

Telefonní číslo: +421 907 861 820

E-mail: dadoo@dadoo.sk; info@lepetittomworld.com

 

14.3 V souvislosti s provozováním E-shopu se zpracovávají osobní údaje v těchto informačních systémech osobních údajů:

 

IS E-shop

Účelem zpracování osobních údajů je: prodej zboží, vystavení faktury a dodání zboží.

Seznam osobních údajů je: jméno, příjmení, adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, stát), datum narození, e-mailová adresa, tel. číslo.

Právním základem je: zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je kupující jako dotčená osoba, jakož i provedení opatření (registrace) před uzavřením smlouvy (§13 odst.1, písm. B) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů).

Poskytnutí uvedených osobních údajů je požadavkem, která je potřebná na uzavření a realizaci smluvního vztahu. Následkem neposkytnutí Vašich osobních údajů je nemožnost realizovat kupní smlouvu prostřednictvím E-shopu.

Doba uchovávání osobních údajů je: doba realizace smlouvy a následně ještě 2 roky po dodání zboží za účelem případné reklamace zboží.

Identifikace příjemců a zpracovatelské operace s osobními údaji:

Vaše osobní údaje nebudou nikomu poskytnuty. Mohou být zpřístupněny za účelem podpory a servisu: poskytovateli technické podpory pro webovou stránku. Osobní údaje nebudou přeneseny do třetí země nebo mezinárodní organizace. Po splnění účelu budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Zároveň Vás informujeme, že při zpracovávání osobních údajů pro daný účel nepožíváme automatizované individuální rozhodování, ani profilování.

 

14.4 Poučení o právech dotčené osoby

Od naší společnosti jako provozovatele máte právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby, máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů nebo právo na omezení zpracování osobních údajů, také máte právo namítat zpracovávání osobních údajů, jakož i právo na přenosnost Vašich osobních údajů. Jak dotčená osoba máte také právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů podle § 100 zákona o ochraně osobních údajů.

 

14.5 Zároveň Vás žádáme, abyste Vaše osobní údaje aktualizovali bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím registračního formuláře, tak aby zpracovávané osobní údaje byly správné a aktuální.

 

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Informace o délce trvání smlouvy ao minimální délce trvání závazků spotřebitele

Smlouvy uzavírané prostřednictvím našeho e-shopu mají charakter spotřebitelské kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služby. Nejčastější způsob zániku této smlouvy je splněním závazků obou smluvních stran. Prodávající má povinnost dohodnutý zboží nebo službu kupujícímu řádně a včas dodat a kupující má povinnost dohodnutý zboží nebo službu převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Uvedené smlouvy mohou také zaniknout obecnými způsoby zániku závazku, a to zejména odstoupením od smlouvy. V uvedených případech se nejedná o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost.

 

15.2 Naše společnost zatím nemá vytvořen kodex chování.

 

15.3 Veškeré vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy České republiky. Ve věcech neošetřených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení zák. č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, občanského zákoníku a zákonem č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

 

15.4 Tyto VOP se nevztahují na podnikatele (právnické osoby, OSVČ) tj na osoby, které při uzavírání a plnění smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Tyto obchodní závazkové vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, zejména ustanoveními kupní smlouvy (§409 a násl.). Podnikatelé si proto nemohou uplatňovat tzv. spotřebitelské práva, na které mají nárok pouze spotřebitelé. Prodávající prohlašuje, že na zboží zakoupené prostřednictvím našeho e-shopu se vztahuje záruka za jakost v trvání 12 měsíců.

 

15.5 Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky změnit v případě legislativních změn.

 

15.6 Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 12.4.2018

 

 15.7 Okamžikem kdy kupující na stránkách www.dadoo.skklikne na odkaz "objednávka s povinností platby", má se za to, že kupující se řádně seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami, tyto si prostudoval, vzal je na vědomí a dobrovolně se rozhodl uzavřít smlouvu na dálku. VOP se stávají nedílnou součástí dohody smluvních stran.